Rekrutacja

Kołaczkowo, 02.11.2020 roku

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się na terenie gminy Szubin. By przystąpić do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, złożyć go w biurze projektu lub w trakcie/po spotkaniu informacyjnym, lub za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura) – patrz zakładka KONTAKT i przejść proces rekrutacji, który opisany został poniżej. Wnioskodawca (ze względu na specyfikę
beneficjentów ostatecznych) oferuje też wsparcie w dostarczaniu formularzy, nawet poprzez osobiste odwiedzenie zainteresowanych, między innymi po to, by zapobiec wykluczeniu osób niepełnosprawnych i starszych, czy nie mających dostępu do internetu. W takich przypadkach za termin wpłynięcia dokumentacji zgłoszeniowej uważa się termin jej odebrania przez koordynatora lub wnioskodawcę od kandydata. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Rekrutacja podstawowa będzie trwała do 30 listopada 2020. Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić kompletu uczestników, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca (do 31 grudnia 2020), dzięki której obsadzone zostaną wolne miejsca w projekcie.

Kryteria rekrutacyjne zostały opisane poniżej.

Kryteria dostępowe/obligatoryjne

Kryterium:

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:

zamieszkiwanie uczestnika na obszarze gminy Szubin

oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

spełnianie kryteriów przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) o przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w przypadku niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności

złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (i w innych uzasadnionych przypadkach)

formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami

nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023

oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

Kryteria dostępowe będą mierzone wg zasady: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, a warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych w trakcie rekrutacji punktów (kryteria punktowe opisane zostały poniżej), a w przypadku uzyskania przez potencjalnych uczestników tej samej ilości punktów, kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione w trakcie rekrutacji podstawowej, a w przypadku nie skompletowania oczekiwanej liczby uczestników, również kandydaci wyłonieni w rekrutacji uzupełniającej.

Kryteria punktowane

Kryterium:

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:

wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na terenie wiejskim gminy Szubin – 2 punkty

formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na obszarze miasta Szubin – 1 punkt

formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą

wiek uczestnika poniżej 65 lat – 0 punktów

formularz zgłoszeniowy

W przypadku niemożliwości wyłonienia uczestników z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń lub równej ilości punktów, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń (osobno rekrutacja podstawowa i rekrutacja uzupełniająca).
Płeć i niepełnosprawność uczestników nie mają znaczenia, gdyż Grantobiorca zapewnia dostęp i wsparcie, jeśli w projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne, a sam projekt w swoich podstawach jest skierowany do osób obu płci.
Warunkiem zakwalifikowania jest:

  • spełnienie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lub oświadczeniem (źródła weryfikacji opisane wyżej),
  • uzyskanie danych o osobie fizycznej, m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp.
  • Dane uczestników projektu będą gromadzone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnianym przez kandydatów na etapie zgłaszania chęci udziału w projekcie oraz innych dokumentach rekrutacyjnych. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. Grantobiorca zapewni dostęp do rekrutacji dla osób niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje się dodatkowe udogodnienia niwelujące bariery dostępu do spotkań informacyjnych.

    W przypadku, gdy osoba rekrutowana będzie uczestniczyła w innym projekcie EFS dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, zostanie uznana w niniejszym projekcie za uczestnika niekwalifikowanego, bez względu na fakt spełnienia innych kryteriów dostępu czy punktowanych.