O projekcie

Projekt Akademia Aktywności II – ciekawi historii to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej działania, polegające na organizacji i przeprowadzeniu działań zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Szubin wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Celem projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców gminy Szubin (osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), służącej włączeniu społecznemu poprzez realizację działań o charakterze integracyjnym, zdrowotnym oraz psychospołecznym w ramach Akademii Aktywności II. Jej zadaniem jest ponadto wspieranie uczestników projektu w przezwyciężaniu bierności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób na co dzień żyjących w środowisku narażonym na różne wykluczenia. Projekt będzie realizowany od 2 listopada 2020 do 31 lipca 2021 roku. Dokładne dni i godziny pracy Akademii podamy do publicznej wiadomości po dokonaniu szczegółowych ustaleń w zakresie dostępności sal na potrzeby funkcjonowania Akademii.

W ramach Akademii przewidujemy kilka typów zajęć dla jej uczestników. Są to w szczególności:

 • wsparcie psychologiczne, opierające się na zajęciach grupowych oraz indywidualnych (szerzej o wsparciu psychologicznym można przeczytać TUTAJ),
 • zajęcia związane z rozwojem zainteresowań (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
 • wsparcie prozdrowotne (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
 • wyjazdy edukacyjno-integracyjne (szerzej o wyjazdach można przeczytać TUTAJ).

By poznać szczegóły rekrutacji do projektu, kliknij TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
Uczestnictwo w Akademii jest całkowicie bezpłatne.

Przewidywane rezultaty:

 • integracja ze społeczeństwem, zniwelowanie problemu osamotnienia i wycofania z życia społecznego,
 • wzrost sprawności intelektualnej i fizycznej,
 • poprawa samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego,
 • rozwój własnych pasji czy zainteresowań,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów związanych np. z samotnością, wiekiem, dolegliwościami wynikającymi ze złego stanu zdrowia czy utratą pełnej samodzielności.
 • Projekt zakłada udział 10 osób. Przewiduje się, że u 6 uczestników wzrośnie aktywność społeczna.

  Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowity budżet projektu: 53 188,00zł,
  Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 50 000,00 zł, co stanowi 94,01% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem,
  Wkład własny beneficjenta: 3 188,00 zł, co stanowi 5,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.